Dove flies up leaving another behind

BevrijdingLiberation

(Origineel van januari 2010, overgenomen van mijn oude blog)

Mensen die hem zien vragen me vaak of het niet lastig was deze duif zo te fotograferen. Het antwoord is ja, maar niet onmogelijk. Het kostte me wel wat tijd en aandacht, en de duiven waren me op een gegeven moment wel spuugzat.

Deze foto heeft voor mij een diepere betekenis. (Logisch, anders zou ik hem niet op mijn blog over spirituele fotografie zetten!) De opstijgende duif staat model voor een ziel waarvan het lichaam gestorven is. Deze ziel vertrekt, vliegt omhoog, net als deze duif, terwijl een ander achter blijft en het gebeuren argwanend bekijkt, stevig verankerd op de grond.

De titel “Bevrijding” slaat op het feit dat de opvliegende (duif / ziel) als het ware bevrijd is van de beperkingen hier op aarde. Letterlijk heeft de vliegende duif opeens drie dimensies ter beschikking om zich in voort te bewegen, terwijl de achterblijver op het platte vlak blijft rondlopen. Ik geloof dat het zo ook is met mensen die “ontslapen” om maar eens een mooi klassiek woord van stal te halen.

De achterblijver in deze foto kijkt wat “over de rand”, maar heeft nog niet het punt bereikt waarop hij of zij ook opstijgt. Dat vind ik een mooi beeld om de dood mee te beschrijven en het tekent de manier waarop ik er tegenaan kijk. Het is enerzijds bevrijding, maar anderzijds wekt het toch argwaan, want het blijft voor ons toch het grote onbekende.

Voor de achterblijvers is en blijft het onvoorstelbaar moeilijk omdat zij toch hun maatje missen, en dat is natuurlijk bikkelhard! De donkere en harde ondergrond waar de achterblijver op staat symboliseert de hardheid van het bestaan, ofwel de hardheid van het na-bestaan.

Onbekend zal het altijd wel blijven ook, want onze menselijke taal en ons verstand is niet in staat die wereld ten volle te bevatten. We kunnen pogingen wagen en min of meer geslaagde vergelijkingen trekkingen trekken, maar daar blijft het bij. Ook deze foto is niet meer dan een speldenprik in de donkere sluier die de dood omringt. Toch geloof ik dat we door zulke speldenprikken heen soms een stukje hemels licht kunnen doorlaten. Ik hoop van harte dat jij het ook zo ziet!

(Originally from January, 2010. Freshly translated from my old blog)

People who see this image often ask me whether it was difficult to photograph the dove like this. The answer is yes, but not impossible. It took me some time and attention, and the doves got totally fed up with me after a while..

This picture holds a deeper meaning. (Logical, why else would I place it on my blog on Spiritual Photography!) The ascending dove is a model of the soul who’s body just died.This soul is leaving, flying upward, just like this dove, while another remains behind looking on with incredulity, while remaining anchored to the ground.

The title “Liberation” allodes to the fact that the departing (dove / soul) is as it were liberated from the limitations it faced while on eath. The flying dove literally has an extra dimension of movement compared to its stationary counterpart who can only walk around in two dimensions. I beleive its much the same with people who “are taken up” to use an old phrase.

The remaining dove in this picture is looking “over the edge” but still has not reached the point at which he or she will also fly up. I like this image of death and its telling for the way I look at death. On the one hand, its liberation, on the other it tends to make one suspicious because to us it remains the great unknown.

To those left behind it is and always will be incredibly difficult because they will have to miss their mate and that is of course hard to take. The dark and hard surface on which the remaining dove stands symbolises the hardness of this existence, and more particularly the roughness of remaing behind.

Unknown it will alwys remain, I suppose, because our human language and our human understanding is simply not able to fathom that world in its fullness. We can try and end up with more or less fitting examples or comprisons, but thats about the limit. This photo is also not more than a pin-hole in the dark veil that surrounds death. Even so, I do believe that we can let in a little heavenly light now and again through such pin-holes. I hope with all my heart that you can see it that way too,

Delen met anderen:Share with others:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *